fredag 19 februari 2010

Förstärkning av könsroller vid 'kulturella giften'Könsrollerna för (invandrar)flickor förstärks då man ger dessa dispens för giftermål före 18 års ålder menar Eva Johansson (Kd) i en riksdagsmotion och det finns väl knappast några argument mot hennes resonemang.

Jag lägger in texten i motionen i sin helhet:

"Giftermål för unga

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa undantaget från hinder att gifta sig för personer under 18 år.

Motivering

Genom tillstånd för unga kan de som är under 18 år gifta sig. Undantag från hinder för personer under 18 år att gifta sig ges enbart vid särskilda skäl. Emellertid är det unga kvinnor det nästan uteslutande handlar om, vilket får en snedvriden effekt. Genom undantaget om giftermål före18 års ålder legitimeras de könsstereotypa traditioner lagstiftaren genom 18-årsgränsen rätteligen velat stävja. Utrymme för undantag skapar just spelrum för att unga kvinnor ska kunna gifta sig före 18 års ålder. Detta måste ses tvärt emot lagens intentioner. 18 år är satt för kvinnor och män som lägsta ålder för att ingå äktenskap, och motiveringen och förarbetena av lagen är uttrycklig. Före 18 års ålder betraktas de unga som barn och icke myndiga. Härvid bör inga undantag ges. Den 16- eller 17-åriga unga kvinnan kan hänvisas till att invänta att hon blir myndig i lagens mening och att det då ges möjlighet att gifta sig.

Idag ges undantag från hinder att gifta sig under 18 års ålder utefter bedömning av personlig mognad. Bedöms kvinnan, i undantagsfall mannen, som personligt mogen bifalles undantag. Mognadsprövning i relation till generell lagstiftning är ytterst tveksam och praktiseras således inte i andra fall. 16- och 17-åringar beviljas exempelvis inte undantag för att få ta körkort innan de fyllt 18 år, även om de har en personlig mognad som kan jämföras med en person som fyllt 18 år."

Motion 2009/10:C322 Giftermål för unga, Riksdagens hemsida


Mer läsning på Pophöger vs kulturvänster:

Muslimska tonåringar finns inte

Skrämmande nonchalans inför 'kulturella giften'

© Copyright UltraV

0 kommentarer:

Skicka en kommentar