lördag 28 juni 2008

Medvetenheten sprider sig - nu också i New York TimesFramgångarna i Irak börjar äntligen rapporteras i politiskt korrekta main stream media (MSM), till exempel The New York Times.

Punditokraterna skriver: (med reservation för min översättning, läs gärna originaltexten)

Varför möts nyheterna om framgång inte bara med sund skepsis, men med uttalad bitter motvilja i vissa kretsar?

Der är förmodligen flera samverkande orsaker, varav de mest framstående nog är:

Envishet
Motviljan mot att lämna en redan intagen ståndpunkt är en mänsklig svaghet vi alla känner (and how). Har man en gång skrivit den stora förkromade artikeln om att kriget i Irak var ett misstag, som inte kunde sluta i annat än fiasko, är det helt enkelt för surt att behöva medge att man tog fel. Det förunderliga är varför man dock intog den defaitistiska ståndpunkten till att börja med. Här skall man nog söka ett supplerande svar i några av de andra orsakerna.

Anti- (insätt här)
Det är en av den pubertära människans första och viktigaste insikter, att den som är negativ, låter klok. Några kommer sen aldrig vidare. Här på bloggen har vi berömt Stjernfelt & Thomsens, Kritik af den negative opbyggelighed (här), och boken står fortfarande som den mest underhållande analysen av det fenomenet. Många, och väl inte bara i MSM, väljer att vare anti-ett-eller-annat, typiskt anti-USA eller, om man bara är lite mer sofistikerad, anti-Bush, eller mer generellt anti-Väst. De olika anti’erna kan sen strida inbördes om huruvida de överhuvud har något gemensamt. En god del av de journalister som är anti-Irakkrig i MSM, förefaller bara oreflekterat att uttrycka detta fenomen. Men de har nog inte klart för sig att de med sin negativa rapportering föder en annan mycket stark bevekelsegrund, som man normalt finner på den motsatta flygeln, nämligen

Rasism
Begreppet är strängt taget fel och efterhand så utskämt att det har mist sin ursprungliga betydelse. Här används det i sin utvattnade form, att man tillägger personer vissa egenskaper, normalt negativa, enbart för att de har ett bestämt ursprung, är födda på ett bestämt ställe eller har en bestämd nationalitet (egentligen chauvinism), eller en bestämd religion. Där anti-Bush är den dominerande grunden till att vara emot insatsen i Irak på vänsterflygeln, förefaller denna form av rasism att vara ganska utbredd på högerflygeln. Tänka sig, att vi kunde vara så dumma/naiva, att vi trodde, att man kunde göra muhammedaner till demokrater, hörs det ofta från även ganska trevliga människor. Det finns en del journalister, som vet bättre, som ändå i kampens hetta har uttryckt sådana synpunkter. Efterhand som demokratin i Irak lever vidare, blir det sådana saker som de knappast kommer att önska att bli påminda om i framtiden.

Pacifism
Slutligen är det den bekväma fickpacifismen, som inte verkar vara knuten till någon bestämd flygel. Skall man försöka en uppdelning, så är det väl att på vänsterflygeln finns den i en vi-vill-gärna-hjälpa version, men där hjälpen enbart skall bestå i att göra skojiga insamlingar och festliga stödkonserter. Här kombineras den ofta med anti-fenomenet, så man nöjer sig med at vrida sina händer och säga att något bör göras i stället, men så snart någon lägger an till att faktiskt göra något åt problemet, så blir man anti och ropar att det hela bara handlar om olja/makt/pengar. På högerflygeln finns pacifismen normalt i en mer ensidig det-angår-oss-inte version, for de mer mjuka ofta blandat med lite de-kan-ju-bara-själva-göra-uppror-och-införa-frihandel.
Den sista orsaken som skall anföras här, är – som ett försonande drag till våra trofasta kommentatorer – denna

Det slutar olyckligt
Denna hållning är helt förnuftig, om man menar att en militär insats kommer att skapa fler problem än den löser. De krigsmotståndare som har hört till detta läger har jag full respekt för. Men om det verkligen var den enda orsaken så borde man väl visa glädje, när det visar sig, att det ändå inte blev så. I så fall måste vi nog ty oss till de ovannämnda orsakerna för att finna förklaringen.
Härmed over and out, sommarferien sänker sig.

torsdag 26 juni 2008

FN: Islams vakthund"Nepotism, korruption, antisemitism och nu censur.

Medan FN har skämt ut sig under senare år med sporadiska utbrott av de tre nämnda negativa trenderna, lades ännu en till den 28 mars när FNs råd för mänskliga rättigheter antog en oroväckande resolution, riktad direkt mot yttrandefriheten i samband med rapportering om "individer och nyhetsmedier som kommenterar negativt om Islam."

Alltså kommer FN att bli den islamiska världens vakthund som skall spåra upp handlingar som kan tolkas som islamofobi runt hela världen."

Stephen Brown: The United Nations: Islam’s Gestapo
Stephen Brown i dansk översättning

Det finns mycket som muslimer kan känna sig kränkta över och som kan tolkas som islamofobi. Om jag till exempel är intresserad av historia och vill göra arkeologiska utgrävningar vid Kaba i Mecka, för att utröna om helgedomen från början varit en kristen kyrka, så går det nog inte för sig, men vad värre är: själva tanken är kränkande. Varför?

Därför att tiden före islam är ovetandets tid. Mörkrets tid. Jahiliyya. Detta är en del av muslimsk teologi.
"Historien skall tjäna teologin."

Seriös historieforskning riskerar att identifieras som islamofobisk. Se vad som händer i Pakistan, där rensar de religiösa politiska partierna ut texter ur skolböckerna som behandlar det buddhistiska Gandharariket i Indusdalen. Denna storartade civilisation varade från 600-talet f Kr till år 1021 då muslimerna erövrade landet. Namnet Gandhara glömdes för alltid. På grund av folkmord minskade befolkningen med 50 miljoner under de muslimska sultanerna.

Med andra ord, ur islamisk teologisk synvinkel är Europas historia pre-islamisk och inte värd att bevara. Det påminner om hur nazisterna brände böcker på 1930-talet. Eller kommunismen: i Kina går skiljelinjen mellan vad som hänt före och efter 1948.

De muslimska härskarna vill ha alla minnen från tiden innan islams intåg utraderade. För att citera en kommentar, "jag hoppas att alla svenskar förstår vad det är för tid som ni går till mötes..."

Om muslimer känner sig kränkta för att man vill skärskåda deras historia, så är det deras eget fel. Inga religiösa dogmer borde få stå i vägen för den fria tanken. Vi lever i en modern högteknologisk civilisation där vidskepligt trams är livsfarligt.

Koranen slår ut mänskliga rättigheter
Kritik mot sharialagar tystas ned i FN-råd

måndag 23 juni 2008

Norsk debatt

Från en intressant diskussion om islamism och islamofobi på document.no:

"Men det stämmer inte att våldtäkter, överfall osv kan motiveras utifrån islam. Om du kan visa mig en enda muslimsk lärd som menar att det är okej för gäng att överfalla människor för vinningslystnad eller nöjes skull så ska jag spendera en hel kväll i stan på dig. Det lovar jag från djupet av min kristna själ."

- Den kvällen ute på stan är min! Men slappna av, jag föredrar öl, så ruinerad skall du slippa att bli.

Den muslimske lärde jag vill citera är ingen mindre än Sheikh Yousef Al-Qaradhawi, ledaren av Det Europeiske Fatwarådet, initiativtagare till IslamOnline och programledare för det populära al Jazeera-programmet 'ash-Shariah wal-Hayat' (Sharia och livet).

Det Europeiska Fatwarådet är den mest auktoritativa organisationen i Europa angående Islam och Sharia, och är för övrigt organisationen norska muslimer nu har bett om att avgöra en gång för alla vilken syn muslimer skall ha på homosexuella.

Efter det årliga mötet med fatwarådet i Stockholm år 2003 uttalade Al-Qaradhawi följande:

"Det har fastställts av islamisk lag att blod och egendom för människor i Dar al-Harb [Misstrons Område där kampen för islams dominans bör föras] inte är skyddad. Eftersom de kämpar mot och är fientliga mot muslimerna har de ogiltigförklarat skyddet av sitt blod och sin egendom."

(It has been determined by Islamic law that the blood and property of people of Dar Al-Harb [the Domain of Disbelief where the battle for the domination of Islam should be waged] is not protected. Because they fight against and are hostile towards the Muslims, they annulled the protection of his blood and his property.)

"Dar Al-Harb" refererar till länder där muslimer ännu inte har makten, som till exempel Norge. För att förstå vad som menas med "beskyddad" är det nödvändigt att förklara lite. Icke-muslimer som lever och betalar skatt i ett muslimskt land kallas för "dhimmi", vilket betyder "beskyddad". Eftersom dhimmier har accepterat islamiskt herradöme kan de inte förföljas eller skadas ostraffat. Lagarna i landet beskyddar också icke-muslimerna, och om någon skadar dem eller deras egendom ska vederbörande kunna bli straffad. Detta är utgångspunkten för att judar tidvis har flytt till muslimska länder för att slippa undan kristen förföljelse och antisemitism. En tid var det att föredra att vara dhimmi i Syrien framför progrom-offer i Spanien.

Vad Al-Qaradhawi här säger är att detta speciella beskydd inte gäller för icke-muslimer i icke-muslimska länder, därför att de per definition i egenskap av att vara icke-muslimska motsätter sig islam. Deras liv och egendom är därmed inte beskyddade, och islam har inga förbud eller lagar mot att de angrips, rånas, våldtas, överfalls eller dödas.

Detta betyder självfallet inte att alla muslimer är eniga med Al-Qaradhawi, men du bad bara om "en enda muslimsk lärd", och det har du fått.

Jag kan för övrigt tillägga att Al-Qaradhawi ofta har blivit kritiserad av "konservativa muslimer" for att vara för moderat och västligt orienterad.

Passar Fredag?

HT:
ReligioNyt och Uriasposten

söndag 22 juni 2008

Multikulti är inte kulinarisk

Jag vet inte om det låter för högtravande, "alla kulturer är inte lika goda, tvärtom ska vi vara stolta och hålla fast vid det folkvett vi har kvar i det här landet," men för mig har det varit en drivkraft i bloggskriverierna.

Ord som mångkultur, multikultur, flerkultur innehåller en självmotsägelse eftersom alla kulturer i ett land måste enas i en gemensam kultur, annars slutar landet fungera. Det handlar inte bara om att psalmerna försvinner från skolan och svinköttet från matsedeln, vår frihet försvinner också.

Västerländsk kultur hävdar allas lika värde. Islam delar upp mänskligheten i muslimer och icke-muslimer. Islam kräver att alla andra kulturer ska utrotas. Islams företrädare fnyser åt vår frihet och demokrati och vill ersätta den med sharia.

Den danske politikern
Sören Pind skriver:

"Nej! Danmark är inte ett flerkulturellt land. Danmark är till nöds ett multietniskt land. Men vad angår kultur, där är vi - och politiskt skall vi inte stödja en annan utveckling - ett monokulturellt land. Ingen har någonsin önskat sig ett multi- eller flerkulturellt Danmark - vi ser bara allt för tydligt resultatet av denna insats i de engelska storstäderna där parallellsamhällen lever sida vid sida i ständigt stigande motsättning till varandra."
Sören Pind sitter i Folketinget för regeringspartiet Venstre (ett borgerligt parti, namnet till trots) och skrev detta med anledning av en vägledning från Undervisningsministeriet, i vilken Danmark kallas ett flerkulturellt samhälle. I Danmark pågår alltså en kulturkamp i det offentliga. I Sverige hörs inte ett knyst. Ingen svensk riksdagsman skulle våga ifrågasätta mångkulturen. Men begreppet är en självmotsägelse och borde avskaffas.

Islam och västlig civilisation går inte ihop. Hur kommer kulturkampen att sluta? Muslimerna kommer förr eller senare att mista sin vidskepliga tro på den grymme profeten, men risken finns att vi förlorar vår frihet på kuppen. Segrarna skriver historien. Om Hitler vunnit kriget hade han förhärligats på samma sätt som Muhammed, och hans hemska bok hade ägnats religiös dyrkan på samma sätt som Koranen. Nu gick det inte så och gudskelov har Lenin och Stalin och Mao och deras skrifter också till sist förlorat sin religiösa nimbus.
svd

söndag 15 juni 2008

Orangutang

Från ett mail:

Vi skulle behöva er hjälp med att få ut information om vår förening, Borneo Orangutan Survival Sweden (BOS) och vår dokumentärfilm som sänds den 18 juni kl. 21.00 i SVT 1

BOS kämpar för orangutangernas överlevnad. Orangutangerna och deras livsmiljö håller på att utrotas bland annat genom skövling av regnskogen. Om inget görs är de vilda orangutangerna bort om 5-10 år. På vissa ställen kommer de att av vara borta om 3 år om inget görs!

På två rehabiliteringscenter i Indonesien arbetar vi med att ta hand om sjuka eller från fångenskap fritagna orangutanger. Vi stödjer också projekt som syftar till att skydda vilda orangutanger och den regnskog om de är beroende av. I dag finns nära 1000 djur på organisationens två center.

För att stödja BOS kan man adoptera en orangutang, bli medlem eller helt enkelt ge en gåva. I dag har vi 1000 medlemmar i Sverige och 950 personer har adopterat en orangutang.

Den 18 juni kl 21.00 kommer SVT 1 att sända en dokumentär som heter Orangutangerna räddare. Det är ett porträtt av danska Lone Dröscher Nielsen, som driver ett av BOS rehab center på Borneo. Lone och indonesisk personal räddar orangutang ungar, uppfostrar dem och lära dom att bli vilda orangutanger som skall kunna klara sig på egen hand i regnskogen. Dokumentären visar den ständiga kamp som Lone och hennes personal för varje dag för att kunna rädda de sista orangutangerna.
Men det är en mycket svår kamp och Lone och BOS behöver all hjälp de kan få för att rädda de sista orangutangerna.

Mer info om dokumentären finner du på
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=93435&from=program_ao

Gud är generna

Det är lättare att lösa världsproblemen än sina egna. Men allt hänger ihop. I ett oändligt universum är varje punkt en medelpunkt. Just när jag skriver detta denna söndagsmorgon hörs en kråka kraxa genom det öppna fönstret.

I begynnelsen var ordet, den genetiska koden DNA som kan kopiera sig själv, visserligen inte utan protein, men ändock en kod. Jag minns hur en misshandlad buske i en bergsskreva på Sveavägen i Stockholm i det öronbedövande trafiklarmet skrek till mig: "Vi är släkt du och jag!"

Efter upptäckten av DNA kan religionerna lägga sina dammiga dogmer på hyllan och inse att deras upptagenhet av att kontrollera sexualiteten beror på att de är ett uttryck för den kraft som griper oss. Gud är generna! Ett paradigmskifte, precis som när vi fick upplyst för oss att det är jorden som snurrar runt solen och inte tvärtom.

Mänskligheten befinner sig fortfarande i sin barndom. En psykologi på biologisk grundval vore önskvärd, i stället för det politiskt korrekta marxistiska flum som numera erbjuds de unga.

Jag vet inte om dessa epokgörande tankar gick hem oss dig käre läsare. Kanske hoppade jag över vissa tankeled. Mitt syfte var att ge dig en kick över livets under. Det finns alternativ till den psykopatologiske "profeten" som desvärre lär ha över en miljard anhängare.

Gåsapågen II


Jag skulle ha svårt att tänka mig att bo någon annanstans än i Skåne. Blekinge är nog bra, men måste ändå rubriceras som sur-Skåne, därför att det högst motvilligt gick med på att bli svenskt. Annars är det som franska Rivieran sommartid, söderläge och dessutom skogklädda öar. Men den blekingska mentaliteten är sedan det svenska maktövertagandet år 1658 uppgiven, om inte rent upprorisk. Om du vill ha tag i en hantverkare åk över gränsen till Småland.

Torsås kommun i sydöstra hörnet av Småland är väldigt fridfull, bland gamlingarna talas ett fornnordiskt språk som eljest bara återfinnes på isolerade öar i sydvästra Norge. Men tiden går väldigt fort med TV och snart har de också lärt sig Stureplans-stockholmska och kulturberikiska.

Norr om Torsås finns Kalmar och Öland och Gotland. Man kan med fördel hoppa över Stockhom och besöka Finland, fast där har jag tyvärr aldrig varit, bortsett från det med EU-tvång snusbefriade Åland.

Ja vad finns mer att se här i världen? Här i Skåne finns inga mygg men däremot sjunger näktergalen både natt och dag. Jag brukar se på dansk TV och Danmark verkar vara ett dejligt land. Visserligen ligger det inom räckhåll men vad jag förstår är det likadant som Skåne så jag tror jag likaväl kan stanna hemma.

Moderna myter

Från Moderna myter:

"Dagens Nyheter kör på med sina larmartiklar. Den obligatoriska isbjörnen på ett isflak finns med i pappersupplagan. Att isen vid Arktis har minskat de senaste 20 åren vet vi då satelliter numera har bra koll på detta. Men vad beror minskningen på?

Temperaturen har gått upp vid Arktis sedan lilla istiden. Men denna höjning påbörjades långt innan koldioxidhalten började öka.

Samtidigt som Arktis har minskat har Antarktis is ökat de senaste 30 åren."