måndag 3 augusti 2009

Till Dagens Nyheters redaktion, Peter Wolodarski

Ämne: ”Är detta en rättstat?

I dagens ledare skriver Ni under rubriken ”Är detta en rättsstat?” om det stora antalet oavslutade ärenden hos polisen i Stockholms län. Dessa ärenden rör framför allt bidragsbrott dvs bedrägerier som drabbar de allmänna trygghetssystemen. Av 1 168 misstänkta bedrägerier utreds endast 33 i tid, vilket innebär att man missar deadline i 97 procent av fallen. Detta är - som Ni skriver ”skandalöst” - men knappast någon nyhet och har sin givna förklaring.
Merparten av alla brott – ”bedrägerier mot trygghetssystemen, grova våldsbrott, grov organiserad brottslighet, familjevåld, fristmål, mängdbrott” - är sådana som enligt regering och riksdag skall prioriteras.
Detta är som vanligt endast ett kraftfullt slag i luften och ett spel för gallerierna. Regering och riksdag är givetvis fullt medvetna om att en sådan prioritering skulle avslöja att en stor del av brottslingarna - och inte minst bedragarna är invandrare dvs så kallade ”flyktingar.” Att medverka till att dessa lagförs och därmed uppmärksammas i brottsstatistiken ligger givetvis inte i de mångkulturella statsideologernas intresse.
Den gömda och glömda utredningen

Att det förhåller sig så avslöjades redan 2000 i Projekt Argus då regeringen gav Immigrationsverket i uppdrag att utreda ”på vilket sätt i vilken omfattning utländska medborgare på ett oriktigt sätt får tillstånd och bidrag från myndigheter i Sverige.” I uppdraget ingick också att ”föreslå åtgärder och förändringar i regelverket för att försvåra möjligheterna till fusk, felaktigheter och missförstånd ” Ordvalet ”fusk, felaktigheter och missförstånd” är givetvis en eufemism för bedrägeri.
Utredningen genomfördes med anslag från Finansdepartementets ”medel för utvecklande av statens kontrollfunktion” och omfattade 1 500 grova bedrägerier begångna av utländska medborgare mot våra trygghetssystem.
Stora men tomma ord

I Prop. 1998/99:1 slog den dåvarande regeringen fast att det ”för det offentliga är av fundamental betydelse att skatter inbetalas och att bidrag av olika slag endast betalas ut till dem som är berättigade och då med rätt belopp. ”
Att detta endast är stora men tomma ord visade slutrapporten, som avslöjade att de grova bedrägerierna var satta i system i en oerhörd - och uppenbarligen oväntad - omfattning.
Då man fruktade att resultatet riskerade att öka främlingsfientlighet och rasism om detta kom till allmänhetens kännedom beslöt Finansdepartementet att rapporten skulle begravas under största möjliga tystnad. Det rörde sig – lågt räknat – om tiotals miljoner i bidragsfusk enbart under den undersökta tvåårsperioden 1998-2000 och enbart i Stockholmsområdet samt nota bene enbart om bedrägerier bland utländska medborgare.
Att med skattemedel bekosta en utredning och sedan begrava resultatet i en skrivbordslåda på Finansdepartementet är givetvis fullständigt oacceptabelt.

Med undantag för SvD, som sent omsider hade en liten femradig notis om utredningen men inte ett enda ord om dess resultat, uppträdde samtliga media - som så ofta när det gäller invandringens negativa konsekvenser - som ”demokratins dödgrävare” och teg så det knakade om Argusprojektet!
Bland de oftast förekommande bedrägerierna – som ”ansvariga” politiker redan för mer än ett decennium sedan tappat greppet om - var
- omfattande bidragsbedrägerier i samband med illegal vistelse i Sverige - svartjobb i samband med illegal vistelse i Sverige - otillbörligt utnyttjande av bidrag under utlandsvistelser - skenanknytningar - personer med två eller flera identiteter - falska asylskäl, sökande som varit bosatta i tredje land före inresan i Sverige

En artikelserie i DN baserad på de fakta som framkom i Argus-utredningen hade onekligen varit en välkommen motbild till de snyftreportage om avvisade icke asylberättigade välfärdskarriärister[1] som inte minst DN excellerar i.
”Är detta en rättsstat?”
Av fruktan för vad en motsvarande utredning avseende Malmö (Rosengård, Herrgården), Landskrona, Göteborg (Bergsjön, Hammarkullen) , Södertälje (Ronna) m fl m fl - och en ny utredning om Stockholms invandrartäta områden - skulle visa vågar givetvis ingen regering tillsätta en sådan utredning någon mer gång!
Så Er berättigade fråga ”Är detta en rättstat?” kommer olyckligtvis att förbli obesvarad! Genom att ”prata” om prioriteringar men inte anslå nödvändiga resurser för polis och åklagarmyndigheter förblir de stora orden utan substans.


Inger-Siv Mattson.

[1] ”välfärdskarriär ” - ordet lanserat av professor Joachim Vogel, fil dr Mikael Hjerm och docent S-E Johansson i DN 14 oktober 2002 med anledning av den havererade integrationspolitiken och invandrarnas s k ”utanförskap”

0 kommentarer:

Skicka en kommentar