torsdag 29 september 2011

Vad kostar invandringen?

Med hjälp av riksdagens utredningstjänst har Sverigedemokraterna fått fram siffror på att asyl- och anhöriginvandringen kostar hundratals miljarder årligen, något som varit välkänt sedan länge.

Ur Lars Janssons förord till boken ”Sveriges Tragedie”, utgiven av Dansk Kultur februari 2007:

Kostnaden för invandringen har beräknats till 260 miljarder kr (mdkr) för år 2005. Därtill kommer inkomstförluster på 30 mdkr. Sammantaget blir det 290 mdkr.

Allt är skattefinansierat. För samma år uppgick de samlade skatterna och avgifterna i stat och kommuner till omkring 1300 mdkr. Ungefär 22 procent därav användes för att finansiera invandringen. (I Danmark är motsvarande andel drygt 7 procent).

För ålderspensioner disponerades samma år ca 170 mdkr i statens budget. Trots att invandringen kostar väsentligt mer än pensionerna, finns i statens budget endast upptaget 6,9 mdkr för invandrare och flyktingar. Sverige har ingen samlad budget för den största offentliga utgiften alla kategorier, nämligen för invandringen. Det finns heller ingen samlad redovisning över vad invandringen kostar i den offentliga sektorn.

Det förekommer ingen som helst samplanering mellan invandringen och behovet av arbetskraft. Flyktingar med asylskäl har endast utgjort 5-10 procent av hela volymen.

En konsekvens har blivit att av hela invandrarbefolkningen får över 70 procent sin försörjning genom skattefinansiering. Riksdagen synes föredra en slimmad välfärd framför en begränsning av invandringen.