lördag 5 april 2008

EU:s sydutvidgning - Medelhavsunionen 4

Statsminister Fredrik Reinfeldt
UD
Utrikesminister Carl Bildt
EU-minister Cecilia Malmström

Medelhavsunionen och bristen på demokrati

”Att leta efter demokrati i arabvärlden är som att skicka in en blind man i ett mörkt rum för att leta efter en svart katt som inte finns där” (1)

Världens förmodligen främste expert på islamism - professorn i statsvetenskap Bassam Tibi (2) har konstaterat att ”målet för de islamiska fundamentalisterna är att avskaffa den västliga sekulära världsordningen /dvs demokratin/ och ersätta denna med en ny islamistisk gudomlig ordning. Världspolitiskt sett innebär detta att vi styr mot en allt intensivare civilisationskonflikt mellan väst och islam. Islamisternas mål är en imperialistisk, nyabsolutistisk världsmakt: islam.”

I samband med att EU:s och arabstaternas utrikesministrar våren 2004 träffades i Bryssel för att diskutera ”hur demokrati kan främjas i Mellanöstern” konstaterade en högt uppsatt EU-tjänsteman att ”de har oftast inget att vinna på demokratiska reformer. Egentligen handlar det ju om att vi ber dem reformera bort sig själva.”

En saudisk minister avvisade också mycket riktigt EU:s förslag om ett ”demokratidokument om mänskliga fri- och rättigheter för Mellanöstern” med orden att han fruktade att ett sådant dokument skulle få ”oönskade följder för mitt lands enväldiga kungastyre.”

Med tanke på hur det ser ut i arabländerna när det gäller ”demokrati och mänskliga rättigheter” förefaller det inte som om EU – trots alla miljarder som redan investerats i den arabisk-europeiska dialogen/Barcelonprocessen/MEDA-biståndet/Medelhavsunionen - varit särskilt framgångsrikt i sina ”demokratisträvanden.” Miljarderna har m a o kastats i sjön – eller snarare i Medelhavet!

Med anledning av de obefogat våldsamma reaktionerna på grund av de danska karikatyrerna konstaterade fil. dr. Roberta Seid och Roz Rothstein under rubriken The double standard of islam:

”The radical Muslim message is clear: we can insult your religions. We can desecrate and destroy your holy places and kill your co-religionists, but you cannot do something as trivial as publishing satirical drawings of our sacred symbols. Only our religion should be honoured and respected. The world must defer to our rules and sensitivities. If you violate them, we will erupt in riots and violence and call for your deaths.

In short, the incident has laid bare radical Islam’s impassioned battle to dominate the West and impose Islamist values and a radical Islamist world order. They are trying to get us to respect Islam according to their rules not through persuasion but through intimidation and violence. Those who do not obey will be subject to a savagery and rage that radical Muslims unapologetically justify in the name of Allah and Mohammed. Anti-western governments like Iran and Syria and radical islamists will cynically fan the flames.
Medelhavsunionen och bristen på respekt för mänskliga rättigheter

När det gäller arabernas ”respekt för mänskliga rättigheter” räcker det att ta den senaste medlemmen i Medelhavsunionen Eurabia som ett varnande exempel - nämligen Syrien. ”Syrien har tillträtt majoriteten av de centrala MR-konventionerna, dock i vissa fall med omfattande reservationer.
FN:s MR- kommitté har uttryckt oro över att dödsstraff och verkställande av avrättningar återinfördes 2002. Kommittén är även oroad över rapporter om att allvarlig tortyr förekommer i samband med frihetsberövanden /…/ Sharialagen verkar i flera fall diskriminerande mot kvinnor /…/ Lagen förutser strafflindring vid hedersmord och straffrihet för våldtäktsmän som gifter sig med sina offer.”
Syrien har uttryckligen gjort en generell reservation till FN:s konvention om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor, CEDAW och till FN:s barnkonvention, CRC ”i den mån de inte är i överensstämmelse med nationell lagstiftning och den muslimska shariarätten.”

Enligt ett PM från UD Mänskliga rättigheter i Syrien 2005 ”förekommer det trakasserier av journalister, liksom censur, inklusive av Internet. /…/ Syriens enda icke- statliga politiska diskussionssalong Attasi Forum stängdes 2005 /…/ Rättssäkerheten försämras av förekomsten av ett stort antal inflytelserika säkerhetstjänster, säkerhets- och militärdomstolar och en utbredd korruption. Politiska aktiviteter som ifrågasätter eller syftar till att ändra rådande system tolereras inte. /…/ Varken parlaments- eller presidentval kan betraktas som fria.”

Enligt UD:s PM 2005-09-20 Landrapport från Syrien är Syrien ”en sekulär (?) republik av auktoritär karaktär och konstitutionen stadgar att presidenten måste vara muslim och slår fast Baathpartiets ställning i landets styre /…/ Ledande personer från terroristlistade palestinska organisationer tillåts vistas i Syrien.”

Det är just snygga sängkamrater EU skaffat sig i Medelhavsunionen!

Makten tiger som muren

Viljan hos EU:s ledare att tillmötesgå alla krav från de muslimska länderna är så djupt rotad i deras DNA att de medvetet säljer ut sina folk och sina länder och tillåter en islamisering av Europa.

Som så ofta finns det anledning att än en gång erinra med den franske 1500-talsfilosofen Michel de Montaignes kloka ord: ”Vid randen av en avgrund finns blott en sak att göra: ta ett steg tillbaka.” Dessvärre har Europas ledare reden störtat Europa och de europeiska folken ner i avgrunden genom det största förräderiet i Europas moderna historia!

Avslutningsvis vill jag därför hellre citera Salman Rushdie som för ett tiotal år sedan konstaterade : ”Om 25 år kommer vi att undra varför vi i toleransens och acceptansens namn bakband våra händer, slet upp våra strupar och gav upp det västerländska samhället.”


(1) Stefan Dominique i Världen Idag

(2) muslim, född i Syrien, utbildad i Tyskland, professor vid universitet i Göttingen

Övriga källor: The Barcelona Declaration 27-28 november 1995, Europe
and The Mediterranean: towards a closer partnership, European Commission, Landrapport från Syrien från Svenska ambassaden i Damaskus 2005-09-20, UD Mänskliga rättigheter i Syrien 2005

Brevet skrivet av
Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd

0 kommentarer:

Skicka en kommentar